Cua Huỳnh Đế

Cua Huỳnh Đế được đánh bắt trong ngày tại đảo Phú Quý, Lý Sơn.
Cua sống được gây mê bằng nước đá trước khi luồn vào bọc và cấp đông (một biện pháp mang tính nhân văn với con cua).
Chất lượng thịt cua cấp đông theo phương pháp này được đánh giá đạt trên 95% so với cua lúc mới bắt vào bờ.
Size 1: Từ 0,6kg/con ~ 2kg/con